Business Process Management (BPM)

Published by: MCC Management Academy

Whether you are just starting in Business Process Management (BPM) or have been doing it for a while, make sure that your process design is impeccable and the staff you get involved in the process have the right skills and tools which are critical to success.

Business Process Management (BPM)

Employees design business processes or take part in processes designed by others aiming to achieve specific goals. A business process entails a range of activities which appear in a particular order and aim to achieve specific goals and objectives.

If business process design has been poor, goals and objectives cannot be achieved. Simultaneously, if there is an excessive number of steps in the process or in its part, if there are too little steps or none, or when the sequence of actions and stakeholders is disturbed, then people fail to achieve the set goals and objectives. These are the key challenges in Business Process Management (BPM) which need to be address.

To become successful, to increase productivity and profit, to cut costs and to innovate, the business depends, among other things, on the business processes and their effectiveness.

Our training programme “Business Process Management” is tailored in a way that helps you to:

 • Understand different workflow and BPM technologies in the organisation,
 • Learn flow charting to present business processes,
 • Examine different process flows and identify needs for improvement,
 • Learn how to build efficient and effective process models to execution,
 • Plan and introduce business process improvements across the organisation,
 • Learn how to save and make more money through BPM.

For more details write to us here.

 

Обука: Управување со деловни процеси                                                            

Кога станува збор за обука, веројатно првото прашање што секој си го поставува е дали нему лично, или на неговите вработени и колеги, им е потребна. Еве неколку прашања што ќе ви помогнат да ги проверите вашите потреби од оваа обука:

 • Дали итно треба да подобрите нешто?
 • Дали ви се потребни решенија за да ги подобрите нештата одвнатре?
 • Дали вашите тимови на пазарот треба да работат подобро и да ги подобрат нивните односи со купувачите?
 • Дали треба да ја подобрите вашата лична работа? А, вашите тимови?
 • Дали сте задоволни од бизнисот? Дали треба да се подобри?
 • Дали вашите купувачи и потрошувачи се задоволни од вас? Дали се жалат од вас? Дали треба да им понудите подобро искуство?

Како сето тоа можете да го направите брзо и забележливо?

Нашата обука ,,Управување со деловни процеси‘‘ (БПМ) е рецепт за инстантно подобрување на тоа што ќе одредите да го смените на подобро. Таа ви помага вам, на вашиот менаџмент и тимовите, да научите практични методи и алатки што ви помагаат да ги отстраните неуспесите и да ги остварите целите.

За да биде успешен, да ги зголеми продуктивноста и профитот, да ги намали трошоците и да иновира, бизнисот зависи, меѓу другите нешта, и од деловните процеси и нивната ефективност. 

Обуката ви помага:

 • Да ги разберете различните текови на работата и технологиите за управување со деловните процеси во организацијата,
 • Да научите да цртате мапи за да ги претставите тековите на деловните процеси, 
 • Да испитувате различни текови на процеси и да ги идентификувате потребите од подобрување,
 • Да научите како да градите ефикасни и ефективни модели на процеси од планирање до спроведување,
 • Да планирате и воведувате подобрувања на деловните процеси насекаде низ организацијата,
 • Да научите како да штедите и да правите повеќе пари со соодветно управување на деловните процеси.

Пријавување 

Доколку сте заинтересирани за оваа обука или за некоја друга, контактирајте со нас преку:

 

 

Training programmes